Podkladová mapa

je spracovanie verejne dostupných dát do základnej mapy na báze Open Street Map alebo ZB GIS, vo vektorovom formáte DWG. V obidvoch prípadoch sme sa v maximálnej možnej miere prispôsobili zobrazeniu podľa štandardov ZB GIS.
Našim cieľom je spracovať dostupné geopriestorové dáta tak, aby podkladová mapa predstavovala prepojenie nami zakreslených prvkov s okolitým svetom.

Najčastejšie riešenia

Najčastejšie sa na tento účel využívajú rastrové podkladové mapy, „obrázky“. Či už sú z Google Street Maps, Open street Map, mapy vzniknuté leteckým alebo satelitným snímkovaním, alebo základné mapy SR v rôznych mierkach. Preto je ich využitie obmedzené a v prípade potreby vektorovej podkladovej mapy sa často siaha po katastrálnej mape zobrazujúcej predovšetkým hranice vlastníckych parciel. Poslednou možnosťou získania podkladovej mapy je jej vytvorenie na základe geodetického zamerania. V tomto prípade získavame presnú a podrobnú podkladovú mapu. Náklady na tvorbu vlastnej podkladovej mapy takýmito spôsobmi sú však nefektívne.

Naše riešenie

Ponúkame vypracovanie podkladovej vektorovej mapy na základe dát dostupných z Open Street Map alebo ZB GIS v ľubovoľnej mierke, pre akúkoľvek časť územia SR, vo formáte DWG (ľubovoľná verzia).

Open Street Map (OSM) je otvoreným projektom, v ktorom sú geografické údaje tvorené kolektívom dobrovoľníkov na princípe OpenSource. OSM v Slovenskej republiky začala vznikať v roku 2007 a v súčasnosti patrí k najaktuálnejším základným mapovým zdrojom s pokrytím celého územia SR.
Základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZB GIS) je podkladovou mapou tvorenou a prevádzkovanou Úradom geodézie, kartografie a katastra. Je záväzná pre tvorbu štátnych základných a štátnych tematických mapových diel.

Nami spracovaná podkladová mapa obsahuje objekty vo forme základných vektorových prvkov ako línie, plochy, body. Údaje podkladovej mapy sú prehľadne štruktúrované do množstva samostatných vrstiev, ktoré výrazne uľahčujú ďalšiu prácu.

Top