Kataster 2.0

Basic | Pro | Evidencia zmlúv

Kataster 2.0 pracuje s kompletnými dátami z katastra nehnuteľností. Súbor grafických informácií (formát VGI) a súbor popisných informácií (formát DBF) sa importuje do dátového modelu vytvoreného v databáze v súlade s platnými normami. Zobrazenie dát v programe AutoCAD Map3D spĺňa požadované štandardy; je zhodné so zobrazením na stránkach Katastrálneho portálu.

AutoCAD Map3D umožňuje pracovať s mnohými inými štandardne dostupnými modulmi: územný plán, voda, kanalizácia, teplo, plyn, elektrina, káblové rozvody. Prostredie AutoCAD Map3D umožňuje prácu s mnohými vrstvami, výpočtami, tlačovými zostavami, flexibilitou zobrazení a načítaní údajov z rôznych iných dátových formátov (napríklad aj SHP, DWG, DGN, DXF, SDF, PostgreSQL, SQLite, ai.). Pracuje v databázovom prostredí Oracle a MSQL.

Basic 2.0

Verzia Basic 2.0 je základnou, najjednoduchšou verziou pre efektívnu prácu s katastrálnymi údajmi. Umožňuje úplné prehliadanie, vyhľadávanie, vlastné zobrazenia a export všetkých katastrálnych údajov. K dispozícii je niekoľko pripravených tematických zobrazení, napr. podľa počtu vlastníkov parciel, podľa druhu využitia pozemku, ai.

VIAC INFO

Pro 2.0

Používatelia verzie Kataster Pro 2.0 ocenia rýchlu prípravu grafických a tabuľkových výstupov záberov parciel, najmä v projektoch plošných a líniových koridorov. Modul Kataster Pro prienikom plochy koridoru s parcelami automaticky vytvorí záber parciel, resp. diely dotknutých parciel. Vzniknuté diely identifikujú vlastníka dotknutých parciel (C alebo E) a ostatné informácie so vzťahom k dotknutej parcele. V prípade, že je k dispozícii pripravený geometrický plán, tento je možné importovať.

VIAC INFO

Evidencia zmlúv 2.0

Modul Kataster vo svojej najvyššej verzii ponúka možnosť tvorby a evidencie zmlúv. Prvým krokom k vytvoreniu zmlúv je overenie a doplnenie aktuálnych informácií o vlastníkoch – za týmto účelom sme rozšírili štandardný formulár Vlastníci o ďalšie atribúty. Evidencia zmlúv 2.0 umožňuje identifikáciu parciel s chybnou sumou vlastníckeho podielu, identifikáciu a zlúčenie rovnakých vlastníkov, rieši proces dedenia a umožňuje nahrádzať vlastníkov v evidencii, pričom zostáva zabezpečené prepojenie na pôvodné LV, parcely, diely záberu a pôvodného vlastníka.

VIAC INFO

Basic 2.0

Kataster 2.0 umožňuje už vo verzii Basic prehliadanie, vyhľadávanie a export dát prostredníctvom formulárov – „tabuliek“ s atribútmi jednotlivých objektov. Formuláre sú vytvorené tak, aby bola práca s rozsiahlym balíkom dát katastra efektívna a intuitívna. Objekty, resp. informácie katastra nehnuteľností sú previazané reláciami, rovnako tak formuláre – jedným kliknutím je možné prechádzať napr. od parcely k vlastníkovi, k listu vlastníctva, k stavbám, či bytom.

Vyhľadávanie informácií je možné tak jednoduché, ako aj vnorené (príklad: jednoduché –  vo formulári parcely vyhľadáme parcelu podľa čísla / druhu pozemku / výmery ; vnorené – vyhľadávame naraz vo viacerých formulároch – parcely s vybraným druhom pozemku a výmerou v určenom rozsahu patriace zvolenému vlastníkovi). Výsledky vyhľadávania je možné exportovať do Excelu a grafické výsledky do viacerých formátov v ponuke exportu AutoCAD Map3D.

 

Pro 2.0

V prípade, že geometrický plán nie je spracovaný pre automatický import, je možné manuálne prebrať diely záberu, ktoré sú s ním budú prepojené. V tabuľkových výstupoch tak získame informáciu ku ktorému geometrickému plánu diel záberu patrí a aké bude nové číslo parcely vzniknutého dielu.

Verzia Pro 2.0 obsahuje presne spracované tabuľkové výstupy, ktoré požadujú väčšinoví prijímatelia projektovej dokumentácie (Národná diaľničná spoločnosť  a Železnice Slovenskej republiky). Prehľad tabuliek: zoznam dotknutých parciel; prehľad záberov pozemkov podľa vlastníkov; register vlastníkov; prehľad záberov pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu; záber pozemkov podľa druhu pozemkov a katastrálnych území; bilancia skrývky kultúrnej vrstvy pôdy; výkaz výmer (NDS) / register vlastníkov; súpis vlastníkov; zoznam dotknutých parciel; zoznam vlastníkov (ŽSR).

Podobne je možné pripraviť automatické exporty pre akýkoľvek iný projekt.

Evidencia Zmlúv 2.0

Na evidenciu jednotlivých fáz celého životného cyklu v procese vysporiadania majetko-právnych vzťahov slúži formulár „Zmluvy“.

Ku každej zmluve je možné pripojiť dokumenty v rôznych formátoch. Pre jednoduchú orientáciu v akom štádiu vysporiadania sú zmluvy jednotlivých dielov záberu, je vytvorený zobrazovací model (legenda v AutoCAD Map3D) s farebnými škálami. Tabuľkové výstupy verzie ponúkajú niekoľko prehľadových tabuliek: prehľad zmlúv pre diely trvalého, dočasného a ročného záberu, štatistický prehľad zmlúv (štatistika podľa zvolených kritérií) a tabuľku zmluvy.

Pre automatický výpočet hodnoty pozemku je možné importovať aj znalecký posudok, pričom do zmluvy sa prenášajú všetky informácie zo znaleckého posudku.

Všetky zmluvy, alebo zmluvy pre vybraných vlastníkov sa tvoria automaticky podľa ľubovoľne pripravených šablón . Na jednej zmluve sú všetky diely jedného typu záberu patriace jednému vlastníkovi, alebo je každá zmluva prepojená s jednotlivými dielmi. Zmluva, vlastník a dotknuté diely sú navzájom prepojené a prostredníctvom formulárov sa k potrebným informáciám vieme rýchlo dostať.

 

Využívajú riešenie Kataster 2.0:

Top