Územný plán 2.0

Územný plán 2.0 je nástroj pre tvorbu a aktualizáciu územného plánu, je GIS nadstavbou prostredia AutoCAD Map3D, takže všetky dáta sú uložené v databáze s jednotnou štruktúrou. AutoCAD Map3D integruje rôzne dátové zdroje: dwg, dgn, shp, webové služby a rozličné databázy ale aj rastrové mapy. Je to dátovo široké, zjednotené a zároveň užívateľsky príjemné riešenie.

Územný plán 2.0 je vytvorený podľa Metodického usmernenia obstarania a spracovania územného plánu obce (MŽP SR, Bratislava 2001). Zodpovedá tomu jeho štruktúra – Súčasný stavNávrh, ktoré sa členia do skupín prvkov podľa tematického zamerania.

Urbanisti

Uplatnenie nájde v prostredí urbanistických kancelárií. Pripravené štylizácie a zjednodušený postup tvorby jednotlivých funkčných plôch v prednastavenom hierarchickom usporiadaní je obrovskou úsporou času. Ešte väčšiu efektivitu prinášajú jednotlivé postupy preberania geometrie alebo už raz vytvorených prvkov.

Korektné spracovanie znamená, že každá funkčná plocha má svoje atribúty a grafický prvok je digitalizovaný len raz.

Prehľadná štruktúra, jasná hierarchia funkčných plôch a preddefinované postupy robia z takéhoto riešenia jedinečný nástroj spájajúci CAD a GIS.

Mestá, obce a „ÚHA“

Ďalším častým využitím tohto riešenia je potreba aktualizácie alebo digitalizácie existujúceho ÚP. Dôvodom býva hlavne veľký počet Zmien a doplnkov, v dôsledku čoho je práca s ÚP neprehľadná, náročná a teda aj omylná, či nepresná.

Typickou situáciou je spracovanie jednotlivých etáp ÚP rôznymi autormi a teda aj  rôznym spôsobom a na odlišných platformách. Takáto rozmanitosť autorov, podkladov, platforiem a doplnkov spôsobuje takmer isto početné vecné a grafické konflikty.

Aktualizácia, či digitalizácia ÚP do tzv. „úplného znenia“ je často jediným korektným spôsobom ako raz navždy zjednotiť jednotlivé výkresy v ich aktuálnych zneniach. Navyše je takýto podklad pripravený pre webovú publikáciu s možnosťou automatickej tvorby územno plánovacej informácie (napr. v mestách Zvolen a Martin). Zodpovední pracovníci miest a obcí sa už nemusia prehrabávať množstvom neprehľadných a niekedy nepresných výkresov. Namiesto toho môže svoju odbornosť efektívnejšie využiť na nevyhnutné analýzy a plánovanie územného rozvoja.

Využívajú naše služby a riešenia:

Top