Archívy: Projects

Home / Projects
Migrácia dát
Project

Migrácia dát

Migrácia dát zo starého systému sa zvyčajne považuje iba za doplnkovú časť projektu vývoja nového systému. V skutočnosti však ide o komplexný problém, pretože dáta v starom systéme môžu o.i. obsahovať mnoho chýb, sú často neúplné, nekonzistentné a nezosynchronizované s dátami v iných systémoch.

Digitálna technická mapa (DTM)
Project

Digitálna technická mapa (DTM)

Pri DTM ide o úplne odlišné mapové, ale hlavne dátové modely (voda/kanalizácia, plyn, elektro NN/VN, káblové rozvody, teplovod, apod.) , ktoré pri korektnom spracovaní poskytujú používateľom veľmi dôležité informácie o štruktúre siete, jednotlivých uzloch, objektoch, a použitých materiáloch.

Podkladová mapa
Project

Podkladová mapa

Podkladová mapa je spracovanie verejne dostupných dát do základnej mapy na báze Open Street Map alebo ZB GIS, vo vektorovom formáte DWG. V obidvoch prípadoch sme sa v maximálnej možnej miere prispôsobili zobrazeniu podľa štandardov ZB GIS. Našim cieľom je spracovať dostupné geopriestorové dáta tak, aby podkladová mapa predstavovala prepojenie nami zakreslených prvkov s okolitým...

Pasportizácia – zber dát
Project

Pasportizácia – zber dát

Naša spoločnosť sa spracovaním mapových dát z rozmanitých analógových podkladov zaoberá od svojho založenie. Zväčša sa jedná o katastrálne či o architektonické plány. Do digitálnej formy sa papierové podklady prevádzajú buď ich zoskenovaním, transformáciou na geografické súradnice a následnou vektorizáciou, alebo konštruovaním. Veľký dôraz kladieme na správnu a prehľadnú interpretáciu analógových podkladov a na presnosť....

Webové riešenia a mobilné aplikácie
Project

Webové riešenia a mobilné aplikácie

Výber zariadenia a teda aj platformy, s ktorým používateľ pristupuje k dátam, bude v budúcnosti zohrávať stále menšiu úlohu. Používateľ bude očakávať cross-platform riešenia, v ideálnom prípade dostupné na mobilných zariadeniach. Daňou za takýto „neobmedzený“ prístup môže byť úroveň editácie dát.

Facility management
Project

Facility management

Moderný výrobný závod, letisko, obľúbené nákupné centrum – všetky tieto prevádzky zastupujú početnú skupinu spokojných klientov využívajúcich osvedčené softvérové riešenia AutoCAD Map3D, ktoré každému klientovi podľa maximálne individuálnych požiadaviek umožňujú integrovať zhromaždené dáta a vylepšiť produktivitu prevádzky. Prostredníctvom moderných internetových technológií je možné pristupovať k dátam bez časových a priestorových obmedzení – „kdekoľvek a kedykoľvek“....

Telekomunikácie
Project

Telekomunikácie

Dodávatelia telekomunikačných technológií (internet, telefón, televízia) využívajú systém pre správu dát o svojich káblových rozvodoch, uzloch, jednotlivých pripojeniach ale aj o všetkých svojich zákazníkoch. Použitý systém musí spĺňať náročné kritéria na rýchlosť, jednoduchosť, dostupnosť a predovšetkým spoľahlivosť. Správa systému, dostupnosť dát na rôznych úrovniach a užívateľská nenáročnosť musia 100% fungovať aj pri množstve rôznych požiadaviek...

Teplárne
Project

Teplárne

Teplárenské spoločnosti ako producenti ale aj distribútori tepla požadujú vysoko kvalitné spracovanie dokumentácie svojich rozvodov, závodnej a distribučnej siete, databázu svojich odberateľov, aktuálny prehľad jednotlivých rozvodných uzlov, ich vzájomných prepojení, možnosti aktualizácií, správu porúch a prístupov na rôznych úrovniach ale predovšetkým stabilitu a overenú funkčnosť systému, ktorý tieto riešenia poskytuje.

Vodárne, kanalizácie
Project

Vodárne, kanalizácie

Ponúkame overený koncept geografického informačného systému v AutoCAD Map3D. Ľahko možno upravovať jestvujúci dátový model, dokonca je možné vytvoriť si vlastný dátový model. Jednoducho možno meniť vzhľad formulárov jednotlivých objektov, pomocou pridania grafiky do formulárov je možné znázorniť, čo presne predstavuje daný atribút. Možnosti zobrazenia sú v podstate neobmedzené a záleží len na zákazníkovi a spracovateľovi pre akú formu zobrazenia...

Kataster 2.0
Project

Kataster 2.0

Kataster 2.0 pracuje s kompletnými dátami z katastra nehnuteľností. Súbor grafických informácií (formát VGI) a súbor popisných informácií (formát DBF) sa importuje do dátového modelu vytvoreného v databáze v súlade s platnými normami. Zobrazenie dát v programe AutoCAD Map3D spĺňa požadované štandardy; je zhodné so zobrazením na stránkach Katastrálneho portálu.

  • 1
  • 2
Top